GDPR

PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

v kozmetickom salóne AMOR FATI Brow Bar & Beauty

Vymedzenie pojmov

Na účely týchto podmienok sa rozumie:

"Prevádzkovateľom" AMOR FATI Brow Bar & Beauty, Mariánske námestie 30/5, 010 01 Žilina,

Iveta Andrejčáková, Sídlo: Kempelenova 1, 010 15 Žilina, IČO: 54 651 620, DIČ: 1122863940 Zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Žilina, číslo živnostenského registra: 580-74576, tel. kontakt: 0911 144 551.

"Dotknutou osobou" osoba, ktorá Prevádzkovateľovi poskytuje svoje osobné údaje na nižšie uvedené účely, najmä návštevník internetového portálu alebo kamennej prevádzkarne Prevádzkovateľa, zákazník, odberateľ newslettera Prevádzkovateľa a osoba komunikujúca s Prevádzkovateľom za využitia elektronickej pošty, autor rezervácie služby cez Rezervačný systém u Prevádzkovateľa ;

"Portálom" internetový portál Prevádzkovateľa prevádzkovaný na internetových stránkach www.amorfatizilina.sk;

"Rezervačným systémom" www.reservio.sk na ktorom Prevádzkovateľ spracováva rezervácie zákazníkov https://amor-fati-brow-bar-beauty.reservio.com/;

"Nariadením" nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR);

"Zákonom" zákon č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Prevádzkovateľ v záujme poskytnutia potrebných informácií v súlade s Nariadením a Zákonom zrozumiteľným a transparentným spôsobom uvádza, že tieto podmienky obsahujú:

a. Všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov;

b. Informácie o spracúvaní osobných údajov v súvislosti s elektronickou komunikáciou s Prevádzkovateľom a s využitím kontaktného formulára na Portáli;

c. Informácie o spracúvaní osobných údajov v súvislosti s poskytovaním služieb medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou prostredníctvom rezervačného systému;

d. Informácie o spracúvaní osobných údajov v karte klienta Dotknutej osoby;

e. Informácie o spracúvaní osobných údajov na účel vybavenia reklamácie

f. Informácie o spracúvaní osobných údajov na účely uskutočnenia objednávky

g. Informácie o používaní súborov cookies a iných technických nástrojov.


  • Všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov

Právo na prístup k osobným údajom

Ako dotknutá osoba máte právo, aby Vám prevádzkovateľ potvrdil, či spracúva osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Ak prevádzkovateľ Vaše osobné údaje spracúva, máte právo získať k nim prístup a ďalšie informácie o účele spracúvania Vašich osobných údajov, kategórii spracúvaných osobných údajov, o tom, komu boli alebo majú byť Vaše osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné; ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, máte právo byť informovaní o primeraných zárukách vyžadovaných zákonom, dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia, práve požadovať opravu Vašich osobných údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov, práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od Vás, existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania. Profilovanie je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa človeka, predovšetkým súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom). V týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť Vám Vaše osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť Vám osobné údaje Vami požadovaným spôsobom. Právo získať osobné údaje nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.

Právo na opravu osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. V závislosti od účelu spracúvania osobných údajov máte právo na doplnenie Vašich neúplných osobných údajov.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Máte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa Vašej konkrétnej situácie, ak prevádzkovateľ vykonáva profilovanie alebo spracúva Vaše osobné údaje na týchto právnych základoch:

- spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,

- spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad Vašimi právami alebo záujmami alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak budete namietať spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať. Máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie, ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, okrem prípadov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.

Právo na výmaz osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Ak požiadate prevádzkovateľa o vymazanie Vašich osobných údajov, prevádzkovateľ je povinný ich vymazať v týchto prípadoch:

a, osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,

b, odvoláte súhlas, na základe ktorého prevádzkovateľ Vaše osobné údajov spracúva a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,

c, budete namietať spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo budete namietať spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu v akom súvisí s priamym marketingom,

d, osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,

e, dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti stanovenej právnym poriadkom,

f, osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1. zákona. Ak prevádzkovateľ zverejnil Vaše osobné údaje a je povinný ich na základe vyššie uvedených podmienok vymazať, má zároveň povinnosť vzhľadom na dostupnú technológiu a náklady informovať ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na Vaše osobné údaje a ich kópie alebo odpisy. Prevádzkovateľ nemá povinnosť zmazať Vaše osobné údaje, ak sú potrebné,

a, na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,

b, na splnenie povinnosti podľa zákona alebo medzinárodnej zmluvy alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,

c, z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,

d, na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je pravdepodobné, že vymazanie znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania, alebo

e, na uplatnenie právneho nároku.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, ak

a, namietate správnosť Vašich osobných údajov; prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie Vašich osobných údajov na dobu overenia ich správnosti,

b, spracúvanie Vašich osobných údajov je nezákonné a namiesto vymazania požiadate o obmedzenie ich použitia,

c, prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie právneho nároku, alebo

d, namietate spracúvanie osobných údajov;

e, prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie Vašich osobných údajov až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi. Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo, okrem uchovávania môže osobné údaje prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo za účelom uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu. Prevádzkovateľ je povinný Vás informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou, vymazaním alebo obmedzením spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ je povinný oznámiť príjemcovi (každý, komu sa poskytli Vaše osobné údaje) opravu Vašich osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Ak to požadujete, prevádzkovateľ Vás o týchto príjemcoch informuje.

Právo na prenosnosť osobných údajov

Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, máte právo získať v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Zároveň máte právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné pričom osobné údaje sa spracúvajú buď

a, na základe Vášho súhlasu,

b, alebo sú nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe Vašej žiadosti. Toto právo nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb. Uplatnením práva na prenosnosť nie je dotknuté právo na výmaz osobných údajov. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

V prípade, že by ste boli priamo dotknutí na svojich právach ustanovených zákonom o ochrane osobných údajov máte podľa § 100 tohto zákona právo podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Účelom konania je zistiť, či došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov alebo došlo k porušeniu zákona a v prípade zistenia nedostatkov, ak je to dôvodné a účelné, uložiť opatrenia na nápravu, prípadne pokutu za porušenie zákona. Vzor návrhu zverejňuje Úrad na svojom webovom sídle. Návrh na začatie konania musí obsahovať dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu a kópiu listiny alebo iný dôkaz preukazujúci uplatnenie práva u prevádzkovateľa (právo na prístup k osobným údajom, právo požadovať opravu osobných údajov, právo na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov), ak si takéto právo dotknutá osoba uplatnila, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa o neuplatnení predmetného práva.

Vyššie uvedené práva (okrem práva podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov) možno osobne, alebo písomne poštou uplatniť u prevádzkovateľa, ktorý vykonáva dohľad nad spracúvaním osobných údajov. Prevádzkovateľovi takisto možno oznámiť únik osobných údajov či iné závažné skutočnosti týkajúce sa spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom.

Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika alebo kontaktovať úrad prostredníctvom jeho webového sídla https://www.dataprotection.gov.sk.

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

Žiadosť dotknutej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov vybaví prevádzkovateľ bezplatne, okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Obmedzenie práv dotknutej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Prevádzkovateľ Vás, ako dotknutú osobu týmto informoval o ochrane Vašich osobných údajov a poučil Vás o Vašich právach vo vzťahu k ochrane osobných údajov v rozsahu tejto písomnej informačnej povinnosti.

  • Elektronická komunikácia a kontaktný formulár na Portáli

1. Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje v rámci elektronickej komunikácie za pomoci emailových správ a kontaktného formulára na Portáli, sú najmä: meno a priezvisko, telefonický a emailový kontakt, prípadne tiež ďalšie údaje, ktoré Dotknutá osoba sama poskytne Prevádzkovateľovi v rámci ich vzájomnej komunikácie.

2. Tieto osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva za účelom vedenia komunikácie s Dotknutou osobou, a za účelom rezervácie pre poskytované služby.

3. Osobné údaje budú spracované po dobu trvania ich používania.

4. Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do 3. krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám.

5. Kontaktný formulár na Portáli nie je primárne určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.

  • Poskytovanie služieb na základe Rezervačného systému

1. Osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ spracováva, uviedla dobrovoľne Dotknutá osoba vyplnením rezervačného formuláru konkrétne: meno a priezvisko, telefonický a emailový kontakt.

2. Tieto osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva za účelom poskytovania služieb, ktoré si Dotknutá osoba objednala, kontaktovanie Dotknutej osoby ohľadom vytvorenej rezervácie vrátane pripomenutia plánovanej rezervácie prostredníctvom kontaktných údajov Dotknutej osoby, vystavovanie účtovných dokladov a ich následne zaslanie na email Dotknutej osoby.

3. Osobné údaje uvedené v rezervačnom systéme budú automaticky vymazané po 90 dňoch.

4. Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do 3. krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám. Za účelom zabezpečenia dát proti ich neoprávnenému alebo náhodnému sprístupneniu využíva www.reservio.sk primerané a vhodné technické a organizačné opatrenia. Technické opatrenia spočívajú v aplikácii technológií, ktorá bráni neoprávnenému prístupu tretích osôb k dátam.

  • Spracúvanie údajov v karte klienta

1. . Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje sú najmä: meno a priezvisko, telefonický a emailový kontakt, údaje o zdravotnom stave napr. o alergiách, prípadne tiež ďalšie údaje, ktoré Dotknutá osoba sama poskytne Prevádzkovateľovi.

2. Tieto osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva za účelom evidencie klientov, vystavenie daňového dokladu, kontaktovanie zákazníka ohľadom objednávky/rezervácie termínu, poskytovanie informácií o novinkách a akciách kozmetického salónu v prípade súhlasu, a na správne určenie kozmetického ošetrenia pleti, čo vyžaduje dôkladné oboznámenie sa so zdravotným stavom Dotknutej osoby.

3. Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do 3. krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou vyššie uvedených sprostredkovateľov.

4. Karta klienta obsahuje aj súhlas/nesúhlas s použitím fotografií vyfotených počas/po procedúre pre účely prezentácie salónu.

5. Dotknutá osoba vyjadrí v informovanom súhlase záujem/nezáujem byť informovaná o novinkách a akciách salónu, Dotknutá osoba má pritom možnosť zrušiť záujem na základe písomnej žiadosti zaslanej na emailovú adresu Prevádzkovateľa. Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu Dotknutej osoby o zasielanie informácií Prevádzkovateľa, teda po dobu trvania účelu ich spracúvania.

6. Doba uchovávania osobných údajov: desať rokov.

  • Spracovanie osobných údajov na účely uskutočnenia objednávky

1. Účely spracúvania osobných údajov: vystavenie daňového dokladu, kontaktovanie zákazníka ohľadom objednávky, plnenie zmluvy, vybavovanie uplatňovania zodpovednosti za vady predaných výrobkov - vyplývajúce z planenia zmluvy.

2. Právny základ spracúvania osobných údajov: a) Spracúvanie osobných údajov (meno, priezvisko, titul, ulica a číslo, PSČ, mesto) je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. b) Spracúvanie osobných údajov (email, telefónny kontakt) je nevyhnutné na plnenie zmluvy.

3. Doba uchovávania osobných údajov: desať rokov.

  • Spracovanie osobných údajov na účely vybavenia reklamácie

1. Účely spracúvania osobných údajov: vystavenie reklamačného protokolu, kontaktovanie zákazníka ohľadom vybavenia reklamácie, vybavovanie uplatňovania zodpovednosti za vady predaných výrobkov - vyplývajúce z planenia zmluvy.

2. Právny základ spracúvania osobných údajov: a) Spracúvanie osobných údajov (meno, priezvisko, titul, ulica a číslo, PSČ, mesto) je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa. b) Spracúvanie osobných údajov (email, telefónny kontakt) je nevyhnutné na plnenie zmluvy.


3. Doba uchovávania osobných údajov: desať rokov.

  • Používanie súborov cookies a iných technických nástrojov

Aby Prevádzkovateľ zaistil, že Portál bude fungovať riadne, pri jeho prevádzke môže používať súbory cookies, ktoré sa ukladajú do zariadenia Dotknutej osoby.

Čo sú cookies?

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na počítači alebo na mobilnom zariadení Dotknutej osoby pri návšteve Portálu. To Portálu umožňuje zapamätať si posledné aktivity a užívateľské preferencie Dotknutej osoby (napr. prístupové údaje, jazyk, veľkosť písma, nastavenia zobrazenia webových stránok) po určitú dobu, takže pri ďalšej návšteve Portálu nie je potrebné tieto preferencie nastavovať znovu.

Ako Prevádzkovateľ používa súbory cookies?

Pri návšteve Portálu môže dochádzať k automatickému spracovaniu niektorých údajov Dotknutej osoby, napr. informácie o použitom internetovom prehliadači a operačnom systéme, o doméne webových stránok, z ktorých Dotknutá osoba pristupuje na Portál, o počte návštev, o priemernej dobe strávenej prehliadaním konkrétnych stránok atď. Tieto údaje sú ukladané na účely monitoringu atraktivity Portálu, ako aj za účelom zlepšovania jeho funkčného a obsahového nastavenia. V tom tiež spočíva oprávnený záujem Prevádzkovateľa, ktorý je právnym dôvodom pre spracovanie údajov Dotknutej osoby. K spracovaniu vyššie uvedených údajov dochádza za použitia súborov cookies, IP adresy a ďalších technických nástrojov, ktoré umožňujú vyhodnotiť, aké časti Portálu sú populárne, čo si návštevníci Portálu prezerajú a koľko času na Portáli strávia. Súbory cookies pozostávajú z informácií, ktoré webový server odošle a uloží do internetového prehliadača Dotknutej osoby. Tieto informácie sú potom zaslané späť webovému serveru pri každej návšteve Portálu. To webovému serveru umožňuje identifikovať a sledovať internetový prehliadač Dotknutej osoby. Súbory cookies, ktoré používa Prevádzkovateľ, sa zaraďujú medzi tzv. technické cookies, ktoré sú nevyhnutné na monitorovanie dátových prenosov za účelom prispôsobenia Portálu potrebám návštevníkov. Pri návšteve Portálu má Dotknutá osoba možnosť prijať používanie cookies za pomoci tlačidla vyjadrujúceho súhlas. Ak svoj súhlas Dotknutá osoba nepotvrdí alebo ak používanie cookies zakáže, bude mať rovnaký prístup na Portál, ako keby svoj súhlas vyjadrila, výsledkom čoho bude získanie menej presných údajov na účely Prevádzkovateľa, teda na účely optimalizácie jeho Portálu. Prevádzkovateľ ďalej upozorňuje, že aj keď použitie súborov cookies Dotknutá osoba akceptuje, môže ich zo svojho internetového prehliadača kedykoľvek odstrániť. V takom prípade bude pri opätovnej návšteve Portálu opätovne vyzvaná na vyjadrenie vyššie uvedeného súhlasu. Využitie Portálu môže Prevádzkovateľ ďalej analyzovať prostredníctvom služby Google Analytics. Služba Google Analytics zhromažďuje informácie o používaní Portálu za pomoci súborov cookies a ďalších technických nástrojov. Zhromaždené informácie týkajúce sa Portálu sa používajú na vytváranie komplexných správ o jeho využívaní. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google sú k dispozícii na adrese: https://policies.google.com/privacy.

Ako kontrolovať používanie cookies?

Cookies je možné kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia - podrobnosti je možné nájsť na webových stránkach www.aboutcookies.org. Dotknutá osoba môže zmazať všetky súbory cookies, ktoré už v jej prehliadači sú, a ďalej môže nastaviť väčšinu prehliadačov tak, aby sa zabránilo ich ďalšiemu ukladaniu. Niektoré služby a funkcie Portálu však z tohto dôvodu nemusia fungovať riadne.